Astrolog by měl být renesančním člověkem

V tomto čísle vám, milí čtenáři, chceme blíže představit známého astrologa ing. Richarda Stříbného, předsedu Sekce profesiálních astrologů a člena výboru Astrologické společnosti České republiky, jednoho z ""otců"" astrologické seznamky Astro-Kontakt, kterou jistě mnozí z vás ze stránek Regenerace znají. Do naší redakce občas přicházejí svatební oznámení a dopisy od čtenářů, jimž tato ""seznamka podle hvězd"" pomohla najít partnera. Máme z toho samozřejmě radost a doufáme, že i v budoucnu budou tímto způsobem vznikat další spokojené páry. S R. Stříbným jsme hovořili o tomto způsobu využití astrologie, ale i o jejích dalších možnostech

O SOBĚ

Představte se, prosím, našim čtenářům...Čím jste byl, než jste se stal profesionálním astrologem?

"Moje profesní historie není nijak dramatická, v dosavadním životě jsem měl vlastně jen jediné zaměstnání - osmnáct let jsem působil jako vědecko-výzkumný pracovník v oboru elektrochemického zkoumání korozních procesů. Pracoval jsem ve výzkumném ústavu, ovšem nebyl jsem tam plně vytížen a využit a paralelně jsem se mohl zabývat astrologií. Věnoval jsem se také studiu různých filosofií a snažil se získat přehled o myšlenkových systémech všech věků. Mám velmi bohatou a rozsáhlou knihovnu duchovní, ezoterické a filosofické literatury a většinu svazků jsem opravdu prostudoval. Tyto vědomosti a poznatky se zúročí při poradenské činnosti - můžu svým klientům radit v různých oborech. Astrolog by měl podle mého názoru být v jistém smyslu renesančním člověkem, ovládajícím různé disciplíny, protože problémy klientů jsou skutečně velice různorodé a specifické a alespoň částečná orientace astrologa v příslušném oboru pochopitelně věci prospěje. V roce 199O jsme s kolegy založili Astrologickou společnost, s Pavlem Turnovským jsme se složili a zaplatili napůl sál v bývalém ÚKDŽ na Vinohradech, kde proběhla ustavující schůze. Vzpomínám si, že se tam astrologové a příznivci astrologie tehdy sešli ve velkém počtu. Stal jsem se členem výboru a jsem jím dodnes. Před několika lety byla vytvořena v rámci Astrologické společnosti ČR Sekce profesionálních astrologů a já jsem byl zvolen předsedou."

Čím se předseda Sekce profesionálních astrologů například zabývá?

"Snažíme se astrologii propagovat v různých médiích, připravili jsme návrh etického kodexu profesionálního astrologa. O vznik profesní komory astrologů, která by jednotlivé astrology přezkušovala nebo určovala výši jejich honorářů neusilujeme, protože astrologie je ""košatý strom"" a přístupy k ní jsou různé."

ETICKÝ KODEX

Které principy zahrnuje váš etický kodex profesionálního astrologa?

"Například princip naprosté důvěry - astrolog by měl být něco jako zpovědník a to, co mu klient svěří, nešířit dále, možná s výjimkou kriminálních případů, vážných zločinů, ale i to je diskutabilní. Astrolog musí prostě být solidní člověk a také dobrý psycholog, který klientovi pomůže a nepoškodí ho negativními průpovídkami nebo negativními sugescemi. Pokud použije při konzultaci i jiné metody než astrologické, měl by to klientovi sdělit. To se týká zejména těch astrologů, jimž slouží při konzultaci horoskop spíš jen jako podnět pro vlastní fantazii, což ovšem už není astrologie v pravém slova smyslu nebo používají i výkladu karet či siderického kyvadla apod. Astrologie je v zásadě nauka racionální, vycházející z racionálních definic jednotlivých prvků, které se různě kombinují, a proto by výklad stejného horoskopu od různých astrologů využívajících klasické postupy měl být podobný. Výklad pouze intuitivního astrologa, pracujícího s horoskopem svým osobitým způsobem, se může v lecčems odlišovat, někdy se v takovém případě vůbec nepracuje s konstelacemi atd. Klienta je třeba na to vhodným způsobem upozornit."

Hovoříte o "racionálním" a "intuitivním" přístupu k astrologii, jak z tohoto hlediska hodnotíte sám sebe?

"Jsem spíše člověk racionální, ale intuici samozřejmě také používám. Vrozenou intuici lze pěstovat a tříbit zkušeností, když vypracujete tisíce horoskopů, dost vás to posune, dokážete lépe předvídat... Čím více má astrolog praktických zkušeností, tím by samozřejmě měl být lepší. Dobrý astrolog je podle mého názoru ""směsicí"" racia a intuice a oboje umí vhodně kombinovat a využívat."

PROBLÉMY A TÉMATA
Zmínil jste obvyklá i méně obvyklá témata, s nimiž klienti za vámi přicházejí. Můžete pro ilustraci popsat některý specifických problém?

"Například jeden vědecký pracovník z výzkumného ústavu chtěl zkoumat, zda astrologické konstelace působí na růst mikrobiálních kultur a zda by bylo možné to využít v genových technologiích. S kolegy jsme zjistili, že za určitých konstelací opravdu násada bakterií výborně prospívá a roste a při jiných naopak násada hyne a finanční prostředky do ní investované se vlastně promrhají. Astrologické konstelace působí i na zvířata - přesvědčil jsem se o tom sám na případu svého psa. Byl mi darován pes a já jsem podle momentu jeho narození, který jsem vypátral, zjistil, že má ve svém horoskopu konstelaci naznačující možnost náhlé násilné smrti. Snažil jsem se ho chránit před nebezpečnými situacemi, ale jednou se mi na ulici prostě vytrhl, vběhl pod auto a bohužel zahynul. Příslušné aspekty toho dne tuto situaci naznačovaly. Napsal jsem o tom článek a pak za mnou chodili klienti se svými zvířaty a já jem se jim snažil radit v oblasti ""zvířecích"" problémů, což se netýkalo jenom zdraví zvířat, ale například i otázek kompatibility mezi pánem a psem atd. Mezi mými klienty jsou i bankovní úředníci, makléři a podnikatelé, kterým vypracovávám itinerář termínů vhodných pro bankovní operace, pro uzavírání smluv a podobně a tyto informace jim zajišťují náskok před konkurencí. Samozřejmě nespoléhají jen na mé astrologické rady, ale cenu to pro ně bezesporu má - jinak by za mnou nechodili. Lze vypočítat vhodný termín operace, svatby, nejvhodnější termín pro početí potomka...

Astrologie je nesmírně široká nauka se širokými možnostmi využití a zdaleka ji nelze redukovat jen na otázky psychických stavů člověka. Současná věda bohužel astrologii zavrhuje a obrazně řečeno ""vylévá s vaničkou i dítě"" - neuznává třeba, že kvalita času ovlivňuje složité biochemické reakce. Věda astrologické účinky nezkoumá, ale předem zavrhuje."

A nejobvyklejšími problémy a tématy vašich klientů a zejména klientek budou zřejmě partnerské vztahy, láska, sex...?

"Dá se říci, že ano. Muži se zajímají i o oblast práce, podnikání a peněz, ženy opravdu většinou o vztahy,lásku, partnerství a rodinu. Přicházejí však i ženy zajímající se o svůj duchovní rozvoj, o nejoptimálnější využití svých schopností, o dobré uplatnění v profesi a možnosti pomáhání druhým lidem. Četl jsem středověké astrologické spisy, v nichž bylo mimo jiné uvedeno, s čím chodili v 16. století klienti za astrology - procentuálně vyjádřeno to byla stejná témata a stejné problémy jako dnes. Některé věci se prostě nemění."

KONSTELACE A LIDÉ

Za léta praxe máte velmi rozsáhlé zkušenosti. Projevují se podle vás určité konkrétní konstelace u jednotlivých lidí podobným způsobem, mají osoby se stejnou konstelací něco společného po stránce fyzické nebo psychické?

"Ano. Podle konstelací už si mohu vytvořit jistou představu o klientovi ještě před tím, než přijde do mé astrologické kanceláře - do určité míry lze odhadnout i fyziognomii, i když každý člověk je originál a ani lidé se stejným datem a rokem narození nejsou stejní. Rozhodující je časová kvalita okamžiku narození vztažená k místu narození - určitému bodu časoprostoru. Tato kvalita zásadním způsobem ovlivňuje zrozence a je zcela neopakovatelná. Než dořeknu tuto větu, planety se pohnou a ""všechno bude jinak"" než v okamžiku počátku této věty. Čas bude mít jinou kvalitu. To se promítá i do praxe - v určité dny přichází určitý typ lidí s podobnými problémy a astrolog sám je také ""zachycen"" v síti času - je součástí charakteru přítomného okamžiku a není imunní vůči astrologickým vlivům."

Co by měl mít klient na paměti, pokud má být konzultace s astrologem smysluplná a má skutečně pomoci k řešení nějakého problému?

"Měl by být schopen změnit model svého chování. Astrolog nemůže klientovi pomoci, pokud dotyčný není ochoten něco ve svém životě změnit. Úkolem astrologa je podat srozumitelný návod, co má člověk se sebou dělat, aby docílil úspěchu v příslušné oblasti života. Důležitá je vnímavost pro informace a rady a samozřejmě celou věc zjednoduší, když klient alespoň zhruba ví, co může od astrologie očekávat a nepropadá nereálným a přemrštěným představám nebo touze po zázracích na počkání."

ASTROLOGIE V MÉDIÍCH

Publikujete, vystupujete v médiích?

"Publikuji pravidelně v časopise Astro, v Magazínu 2000, občas v Regeneraci, mé články se objevují na internetových serverech - např. na serveru MF Dnes nebo Červenání , vystupuji v několika rádiích -VOX,Country a Regina, dělal jsem horoskopy známých osobností pro pořad Prima jízda a rok jsem pro pořad Kotel připravoval horoskopy politiků. Redaktorka vždy na začátku pořadu řekla, co o dotyčném politikovi podle osobního horoskopu soudí astrolog a některé politiky to natolik zaujalo, že za mnou pak přišli sami k soukromým konzultacím."

JACÍ JSOU 

Našel jste mezi našimi politiky podle horoskopu nějaké pozoruhodné osobnosti?
"Někteří jsou zajímaví, někteří mě z astrologického hlediska zklamali - to, co bych předpokládal u osob reprezentujících veřejný zájem jsem v mnohých horoskopech neobjevil. Konstelacemi vypovídajícími o výjimečné moudrosti, službě lidu nebo státnickém nadání horoskopy našich politiků příliš nehýří. Většinou to jsou spíše lidé pragmatičtí, výkonní a ctižádostiví, a to bez ohledu na stranu politického spektra, kterou zastupují, a také lidé schopní prosazovat své ideje." 

Dělal jste také horoskop prezidenta Václava Havla?

"Prezidentův horoskop znám už z dob předrevolučních, to je pro mě příklad člověka s velmi obtížným horoskopem, ale mravní síla a osobní odvaha říkat věci podle přesvědčení a stát si za svým mu pomohly překonat těžké konstelace projevující se třeba prostřednictvím ústrků minulého režimu nebo různých zdravotních komplikací v současné době. Václava Havla chápu jako člověka, který zvládl svůj horoskop a ještě při tom hodně udělal pro jiné lidi.

O horoskopu se nedá na první pohled říci, že je dobrý nebo špatný. Náš prezident má jeden z nejobtížnějších horoskopů - kosmický kříž naznačuje velmi proměnlivý a rušný život s možností vykonat něco významného a dobrého. Podobný horoskop má například Albert Schweitzer. Člověk s takovouto konstelací, pokud je mravně silný, obětuje něco ze sebe pro druhé, pokud však mravní síla chybí, může zrozenec s těmito předpoklady klidně skončit jako lump, který naopak škodí. Horoskop totiž neříká, kam to daný jedinec v životě ""dotáhne"" a co ze sebe udělá, jen naznačuje možnosti a předpoklady, jichž může, ale také vůbec nemusí být využito. Jen na člověku samotném záleží, jak se svou jedinečnou ""výbavou"" naloží a zda ji využije, rozvine, zneužije nebo promrhá. S tím už hvězdy nemohou nic udělat."

ASTROSEZNAMKA

Prozraďte, jak to bylo se založením astrologické seznamky Astro-Kontakt?

"Astro-Kontakt jsme založili s kolegy v roce 1990, postupně jsme vytvořili složitý a podrobný počítačový program, do jehož přípravy se kromě astrologů zapojili také matematici a programátoři. Program vypracuje osobní horoskop, porovná ho s mnoha jinými horoskopy osob opačného pohlaví z databáze a vybere ty nejvíce kompatibilní. Kdyby databáze obsahovala údaje všech osob z celé republiky, pak lze vybrat skutečně po všech stránkách ideální páry. Když je v databázi lidí méně, výběr zdaleka není tak široký. Nezáleží tedy jen na kvalitě našeho programu, ale na množství horoskopů osob příslušného pohlaví v databázi. Proto čas od času rozšiřujeme databázi tím, že do Regenerace dáváme pro zájemce zdarma formulář. Horoskopy necháváme v databázi půl roku nebo rok, většinou podle přání klienta."

 

Jaké jsou reakce klientů?

"Občas dostáváme svatební oznámení, nedávno jsem pro natáčení televizního pořadu kontaktoval několik párů, které vznikly díky Astro-Kontaktu a zjistil jsem, že všichni jsou spolu, jeden klient přišel dokonce na natáčení do televize a ukazoval fotky dětí..."

Co přesně v horoskopech klientů sledujete?
"Záleží na tom, co klient do vztahu očekává - pokud ho zajímá hlavně sexuální laškování, je třeba sledovat vazby mezi Venuší v ženském horoskopu a Marsem v horoskopu muže nebo vztah mezi pátým a osmým domem. Při požadavku na duchovní soulad se zkoumá postavení Jupitera, vazby do devátého domu, který poukazuje na světonázor člověka, pro komunikaci se sledují vazby merkurické a pro celkový a dlouhodobý všestranný soulad vazby Slunce a Luny. Podle svých pozorování mohu ovšem říci, že lidé nevstupují do vztahů s partnery s optimálními konstelacemi. Na začátku vztahu jsou k sobě něčím přitahováni, ale po určité době vášeň opadne a pak se teprve ukážou povahové rozdíly a problémy, které je třeba řešit."

KARMICKÉ VAZBY

Jak se díváte na teorii, že se na základě karmických vazeb k sobě vracejí stejné bytosti s úkolem vzájemně se učit, něco dokončit nebo splatit?

"Já nejsem karmický astrolog v současném slova smyslu, osobní horoskop člověka chápu jako obraz souhrnu sil, které člověk vyvolal v minulých inkarnacích. S karmickými astrology souhlasím v tom, že není náhoda, kteří dva lidé se dají v partnerském vztahu dohromady. Vztah dvou lidí s nesnadnými vzájemnými vazbami v horoskopech nemusí vůbec znamenat nezdar nebo rozpad vztahu - napěťové vazby mají oba zainteresované něco naučit. Jejich vztah je v jejich rukou, záleží, jak se dokážou přizpůsobit, tolerovat, jak komunikují...Souhlasím s myšlenkou, že člověk potká toho, koho si zaslouží. Problém je ovšem v tom, že my nevíme, koho si zasloužíme a pochopitelně má každý tendenci si myslet, že si zaslouží toho nejlepšího partnera. Jsem přesvědčen, že čekání na ideálního partnera, na ""toho jediného pravého"", nemá smysl, protože žádný pravý partner prostě neexistuje. Během své dvacetileté astrologické praxe jsem viděl tisíce párů a žádný z nich nebyl ideální."

 Existují nějaké konstelace, jejichž přítomnost v horoskopu znamená, že je lepší do vážnějších partnerských vztahů vůbec nevstupovat?

"Ano, takové konstelace jsou, většinou to bývá u mužů, kteří doslova naletí na rozverné hezké děvče a jakékoli varování a upozorňování na možná rizika není nic platné. Když má tato rozverná dívka třeba Venuši v kvadratuře s Neptunem, což znamená sklon k nevěrám a k chaosu v citovém životě, je pro zamilovaného muže neštěstí hotové. Člověk ve vleku silných citů a vášní bývá většinou k dobře míněným radám astrologa hluchý a přísloví o tom, že ""komu není rady, tomu není pomoci"" platí v těchto případech bez výhrady."

A CO ASTROLOG?

Promiňte, ale napadá mě jedna otázka a nemohu se nezeptat:
Vy zřejmě nemůžete propadnout okouzlení z žádné ženy - máte mnoho zkušeností ze své astrologické praxe, můžete se podívat na horoskop příslušné dámy...

"Astrolog je samozřejmě také člověk s city a vášněmi, má svůj horoskop, je uchycen v síti vztahů a vazeb, ale měl by směřovat k moudrosti. Klient přijme mnohem snáze radu od člověka, z něhož cítí zkušenost a prožitky, než od mladého nezkušeného astrologa, který si sice přečetl knihy, ale ještě si spoustu věcí nestihl odžít. Když se dostanu do nějaké kritické situace, snažím se uvědomit si, co bych v takové situaci poradil klientovi a podle toho jednat. Z devadesáti procent se mi to daří, zbývajících deset jsou situace, kdy zapomenu na své konstelace a na astrologické poznatky a chovám se jako každý jiný člověk. Snažím se ovšem v tomto směru na sobě pracovat."

Mohlo by se zdát, že astrolog má celkem pohodový život, protože si dokáže všechno spočítat...

"Já si nedokážu spočítat, co přesně se mi v ten který den přihodí, co zažiji nebo co mi kdo řekne, spíš zjistím, že den bude obtížný, hovory s klienty budou náročnější než jindy, budu unavenější...Kdyby člověk dostal do ruky nástroj k přesnému rozpoznání budoucích dějů, lidský život by ztratil smysl a člověk by se podobal žákovi, který ukradne svému učiteli notes, opíše si zadání zítřejší zkoušky, připraví se jen na těch několik otázek a čeká na jedničku. Tím by vlastně sám sebe ošidil o mnoho dalších zkušeností."

ZNÁT VLASTNÍ HOROSKOP

Domníváte se, že je pro člověka přínosné znát svůj vlastní horoskop?

"Myslím, že to není pro každého nutné, spíš je to zajímavé pro ty přemýšlivější, kteří chtějí poznat sami sebe a s pomocí astrologie rozvinout potenciál svých sil. Pokud má člověk v souladu rozum, intuici i vůli, prožije svůj život dobře a harmonicky a ani nemusí vyhledat astrologa. Mnoho zvídavých lidí ale hledá, snaží se něco o sobě dozvědět a pokud takový člověk zajde za kvalitním astrologem, může takové setkání mít pro něj nedozírný význam. Několikrát jsem zažil klienta nacházejícího se v opravdu klíčové situaci, po smrti blízkého člověka nebo v složitých a obtížných vztazích, v takovém momentě hodně trpí, život ho přestává bavit a utrpení ho činí otevřeným a přístupným různému působení. Pokud astrolog takového klienta citlivě a dobře nasměruje, může to znamenat pro člověka stojícího na životní křižovatce zcela nový impuls otevírající mu novou životní etapu. Párkrát jsem to zažil a viděl jsem, jak se takový člověk přímo neuvěřitelně změnil k lepšímu. Z takových případů mám radost a chtěl bych, aby jich bylo více, protože při nich vidím jasný smysl své práce."

ASTROLOGIE U NÁS 

Jaký je podle vašeho názoru současný stav astrologie u nás?

"Myslím, že je u nás astrologie na dobré cestě, existuje Astrologická společnost ČR, máme neustále se rozšiřující knihovnu astrologické literatury, pořádáme pravidelná setkání, na kterých si vyměňujeme zkušenosti, názory, udržujeme kontakty se světem, já se například pravidelně zúčastňuji různých zahraničních kongresů... Astrologové se spojují, pořádají se konference a setkání a současná doba, kdy se planeta astrologů Uran nachází ve znamení Vodnáře, astrologii prospívá. Celkově je podle mého názoru astrologie na vzestupu, u nás ovšem ve srovnání se západními zeměmi musí být více propagována. Na západě je normální, že v různých médiích vystupují astrologové, astro-meteorologové či astro-ekonomové a astrologie tak vstupuje do různých odvětví lidské činnosti, kde může pomoci a poradit. U nás zatím situace taková není. Já považuji astrologii za nauku na úrovni společenských věd, nejde o exaktní vědu, jakou je například fyzika. Jsem optimista a doufám, že si astrologie v naší společnosti své důstojné místo postupně získá a že dobrý astrolog se stane respektovanou osobou, která ostatní přesvědčí svými znalostmi, svou prací i svým životem. A myslím, že takoví astrologové už tady jsou."

http://minetik.info/


Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR