Proč studovat astrologii zrovna v naší Škole klasické astrologie ?

Škola klasické astrologie - královský nástroj pro studium vesmírných zákonitostí


Mezi astrology v České republice se po dlouhá léta aktivně projevují dva významní členové a spoluzakladatelé Astrologické společnosti ČR – Ing. Richard Stříbný ( tajemník ASČR, 65 let) a Ing. Zdeněk Bohuslav (předseda ASČR, 75 let). Jsou známí jak z mnoha článků, vystupování v rádiích, v televizi a z přednáškových akcí, tak z jejich pedagogických aktivit. Tvrdí, že ve své škole přináší univerzální astrologické vzdělání pro zájemce o tuto královskou nauku, učí samostatnému astrologickému myšlení, hovoří jasným a srozumitelným jazykem. Proto jsme s nimi připravili rozhovor na téma k dnešnímu stavu astrologie.

Je něco co by se dalo vymezit jako základní dělící prvek v astrologii a jejích jednotlivých směrech? Často se hovoří o tradičním, psychologickém, karmickém, humanistickém či transpersonálním přístupu.
Z.B. (Zdeněk Bohuslav): Pomineme-li snahy o osobní zviditelnění a z toho vyplývající různé originální názvy ”škol”, pak základní dělicí čarou je filosofický názor na smysl života člověka a jeho existenci na Zemi. Tím mám na mysli, zda se připouští či odmítá existence nesmrtelné složky člověka. Při přijetí představy nesmrtelné složky člověka (nazvěme ji pracovně třeba duše nebo duch) je vytvořen prostor pro hledání a rozvoj duchovního rozměru lidského bytí. Pak dosavadní zdánlivá osudovost a funkce člověka jsou najednou bohatší jak co do perspektiv, tak co do možností sdělení, která astrologie může dát. A to jak v osobní rovině tak při zkoumání světa kolem nás. To vše je v klasické astrologii uloženo jako základní filosofická linka, o kterou se některé směry díky odlišnému světonázoru nemohou opřít.
R.S. (Richard Stříbný): Klasická astrologie, kterou učíme v naší škole, dokáže vytvořit nejen psychologický profil jedince, ale může zkoumat zdroje jeho financí, jeho zdravotní a profesní dispozice, vyhodnotí vztahy k okolí, potomstvo atd. I když se naše filosofické premisy mnohdy liší od některých psychologizujících škol, které neberou teorii reinkarnace v potaz, my rozhodně nejsme žádní fanatici, kteří by své přesvědčení žákům vnucovali. Oba dva jsme vědecky vzdělaní lidé, kteří se snaží na druhé působit spíše silou argumentů a experimenty než jen vírou. Zdůrazňujeme nutnost osobního prověřování hlásaných ”pravd”. Tento přístup se nám osvědčuje, protože se nám často stává, že k nám přicházejí absolventi škol jiných a s potěšením zjišťují, že u nás se setkávají se snadno srozumitelnými a pochopitelnými principy, které jim otevírají astrologické poznání a na nichž mohou dále sami stavět.

Jací lidé k vám přicházejí?
R.S.: Jsou to především lidé, kteří dávají přednost jednoduchým a logickým formulacím, které nejsou šroubované, příliš abstraktní či vyžadující "uměleckou" fantazii . Studentům se snažíme se podávat informace tak, aby si ze získaných znalostí budovali pevný systém stavebních kamenů vlastního astrologického myšlení. Nenutíme je tedy učit se kvanta textů zpaměti, biflovat a papouškovat prázdné věty, učíme je porozumět základním významům jednotlivých prvků astrologického systému, skládat je dohromady, odvozovat z jejich kombinací - tedy samostatně myslet. Navíc naše škola je živá, v úvodu každé hodiny odpovídáme na dotazy, probíráme aktuality a řešíme problémy studentů. Krédo naší Školy klasické astrologie je – Hloupý není ten, který se ptá, byť sebenaivněji, ale ten, který něčemu nerozumí a mlčí…
Z.B.: Vycházíme přitom z principů hermetické filosofie, kde se předpokládá, že mikrokosmos a makrokosmos se řídí stejnými principy a kde člověk je chápán jako duchovní entita, jehož nesmrtelná duše prochází vývojem a po smrti člověka znovu inkarnuje. Zde na Zemi je proto, aby podle míry dosavadního vývoje posloužil na duchovní cestě druhým a dobral se své individuální potřebné míry poznání a posunul se k vyšší kvalitě. Z tohoto pohledu je pak věk zájemce o studium zcela libovolný, studují u nás jak mladí tak důchodci.

Co je tedy předmětem studia ve vaší škole?
R.S.: Látka je rozvržena do dvou studijních roků. V prvním ročníku si studenti "osahají" ekliptiku, její rozdělení na živly, kvality a polarity. Pak probíráme významy planet, znamení, domů a také aspekty - významné úhlové vzdálenosti mezi planetami. Tuto malou astrologickou násobilku zvládne snadno každý a pak už přecházíme k praxi, nejprve k výpočtům a pak k výkladům osobních horoskopů. Vždy to, co probereme v teorii, ověřujeme na příkladech horoskopů všeobecně známých lidí. A ještě bych chtěl podotknout, že ani těm, kteří neoplývají matematickými schopnostmi, nejsou brány klasické astrologie uzavřeny. V ceně CD od nás studenti obdrží volně šiřitelný astrologický program, který za několik sekund horoskop vypočte a vykreslí. Zatímco v prvním ročníku probíráme zejména horoskopy statické - osobní, v ročníku druhém se už soustřeďujeme na horoskopy prognostické a partnerské. Neopomineme samozřejmě ani tak oblíbenou astromedicínu, astrometeorologii, elekční astrologii a několik hodin věnujeme také zkoumání osudů celých národů a států - mundánní astrologii.
Z.B.: Letos opět naše Škola klasické astrologie otevírá Postgraduální studium, které je však otevřeno pro všechny vážné zájemce o astrologii nejen pro naše studenty. V postgraduálním studiu budeme věnovat pozornost spojení astrologie s duchovními a s terapeutickými naukami, zaměříme se také na astroekonomii, na horární astrologii, provedeme srovnání západní astrologie s astrologií indickou a čínskou.

Kvalita a spolehlivost astrologické práce velmi závisí na vstupních údajích. Jak se vypořádáváte s platností a přesností výchozích dat?
R.S.: Pro astrologa není smutnější události než "pláč na nesprávném hrobě", kdy se vykládá horoskop sestavený pro nesprávný čas narození. Například posunutí o ”pouhou” půlhodinu v čase narození, může dát výkladu úplně jiný směr . Astrolog proto musí mít ve své nástrojové výbavě škálu metod pro zpřesnění údajů, ze kterých se horoskop sestavuje. K tomu by navíc měl používat zdravý astrologický rozum a měl by být schopen posoudit, zda jeho výklad odpovídá realitě.
Z.B.: Proto učíme naše žáky samostatně myslet a ve druhém ročníku máme zařazeno studium škály korekčních metod. Mezi nimi je i naše původní astrogenetická korekční technika, která je doplňkem metod klasických a umožňuje i lidem, kteří ani přibližně neznají čas narození, dobrat se tohoto okamžiku a nalézt ten pevný astrologický bod, od kterého se vše odvíjí.

Jak se díváte na problém osudu a svobodné vůle?
R.S.: Stavíme se k tomuto problému čelem a rozhodně nepopíráme determinaci člověka, jinak by ani astrologie nemohla fungovat. Určitou osudovost tedy připouštíme, avšak rozhodně ne stoprocentní. Každý z nás má individuální výbavu do života, která je do značné míry určena stavem Sluneční soustavy v okamžiku prvního samostatného nádechu vztaženým na místo narození - tedy osobním horoskopem. Ale každý člověk má určitou míru osobní svobody pro rozhodování v kritických situacích a ani budoucnost není "ve hvězdách", ale zejména v rukách člověka samotného ! Každý si svými myšlenkami a hlavně činy svou budoucnost modifikuje.

Proč se podle vás mají lidé astrologii učit?
R.S.: Já bych navrhoval astrologii učit alespoň v nějaké jednodušší podobě již na základních nebo středních školách. Mladí lidé, kteří z počátku mívají černobílé vidění, by pochopili, že odlišnosti v chování spolužáků jsou dány pozicemi planet už v okamžiku jejich narození a to by je podle mého názoru vedlo k mnohem větší toleranci a nesmírně by to obohatilo jejich další život jako individualit a v konečném důsledku by tak byla obohacena celá společnost.
Z.B. : Astrologie je vskutku královským nástrojem poznání a měla by se šířit, bude to vskutku prospěšné celému lidstvu. Oba jezdíme pravidelně na astrologické konference do celého světa a jsme schopni říci, že astrologie díky využití moderních informačních technologií a nových výzkumů jako obor vzkvétá a má lidem co říci i ve třetím tisíciletí.

Ing. Richard Stříbný, Nerudova 39, 118 00 Praha 1, tel: 604 506 098, skype: zrozenec , e-mail: richard@stribny.cz
Design by Vanavi.com
Doporučujeme: Astrologická společnost ČR